हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

परिचय

कृषि जन्य वस्तुहरुमा आधारित उद्योग एवं व्यवसायको प्रवर्द्धन, आन्तरिक बजार विकास र निर्यात प्रवर्द्धनका साथै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकासका लागि बजार अनुसन्धान र तथ्याङ्क व्यवस्थापन भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसकारण कृषि विभाग, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय अन्तर्गत आ.ब. ०६१÷६२ मा बजार अनुसन्धान तथा तथ्यांक व्यवस्थापन कार्यक्रमको स्थापना भएको हो । बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रमले कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा तथ्याङ्क महाशाखाको निकट सम्पर्क एवं समन्वयमा रहि कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछ ।