हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

फोन नं. ०१-५५२१६४७

 

 

उद्देश्यहरु

यस निर्देशनालयको मुख्य उद्देश्य कृषकहरुबाट उत्पादित कृषि उपजको लागि कृषि बजार सेवा उपलबध गराउने रहेको छ ।

विशेष उद्देश्य

क) बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढिकरण

ख) कृषि उपजको बजार सूचना संकलन, विश्लेषण र प्रवाह

ग) कृषि उपज बेच बिखन गर्न जनशक्ति तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्न

घ) कृषि व्यवसाय तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न